Consulatio

PREGLED NOVIH NEOPOREZIVIH ISPLATA ZAPOSLENICIMA PRIMJENJIVIH OD 01.09.2019.

1.   Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do iznosa 2.500,00 kn godišnje

 • primjenjuje se od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma

 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu

S obzirom da ovaj dio još nije u potpunosti definiran, te se čeka Pravilnik Ministarstva turizma, možemo samo pretpostaviti na temelju najava na koji način će u praksi funkcionirati ovaj dio neoporezivih isplata. Prema najavama očekujemo da će se raditi o vaučerima »bonovima« koje će Poslodavci moći kupiti u iznosima do 2.500,00kn, a koje će tada moći podijeliti zaposlenicima za korištenje u turističkim i ugostiteljskim objektima diljem RH.

 

2.   Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka

 • vjerodostojna dokumentacija: odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor (može glasiti na dijete)

 • radnik je dužan poslodavcu dati izjave :

  • da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko i u kojem iznosu troška,

  • je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu

  • u slučaju promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj naknadi

 • naknada se mora uplatiti na račun radnika

 • troškom redovne skrbi ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju (sportski programi, jezične škole i sl)

 

Poslodavac ima mogućnost radniku refundirati troškove vrtića i odgajatelja za djecu predškolske dobi u visini stvarnog troška. Navedeno znači da je radnik dužan ukoliko Poslodavac odluči radniku refundirati ovaj trošak dostaviti račun/uplatnicu od strane Odgojne ustanove (vrtića) ili fiziče osobe ( tete čuvalice) na temelju koje je izvršio plaćanje, a Poslodavac će mu tada na tekući račun izvršiti refundaciju troška. Refundacija se može vršiti do visine stvarnog izdatka, što znači da Poslodavac može refundirati bilo koji iznos do punog iznosa plaćenog vrtiću ili fizičkoj osobi, znači može cijeli iznos može dio iznosa. Napominjemo da ukoliko dijete radnika čuva fizička osoba ( teta čuvalica) to mora biti osoba ovlaštena za čuvanje djece, registrirana pri Centru za socijalnu skrb. Za 2019 godinu Poslodavac može refundirati kompletan trošak za razdoblje 01.01.2019-31.12.2019 uz postojanje vjerodostojne dokumentacije.

 

3.   Troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

Naknada troškova smještaja može se ostvariti na tri načina:

 

a) kada poslodavac ugovori smještaja s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem, a odnosi se na troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca,

 

b) kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj, poslodavac mora isplatiti naknadu troškova smještaja na račun radnika

  • poslodavac donosi odluke o isplati naknade,

  • poslodavac je dužan u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun),

  • ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika. Ukoliko ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom tog radnika smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati tom radniku,

  • trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično),

  • isplaćuje se na račun radniku,

  • priznaje se samo za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca,

  • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu

 

c) Ako je smještaj organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Ukoliko je Ugovor o najmu smještaja sklopljen sa fizičkom osobom, takav Ugovor mora biti ovjeren od strane Porezne Uprave. Refundacija se može vršiti do visine stvarnog izdatka, što znači da Poslodavac može refundirati bilo koji iznos do punog iznosa plaćenog najma, znači može cijeli iznos može dio iznosa. Za 2019 godinu Poslodavac može refundirati trošak smještaja za razdoblje 01.09.2019-31.12.2019 uz postojanje vjerodostojne dokumentacije.

 

4.   Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje

 

 • neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku,

 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu

 

Navedeni iznos Poslodavac ima mogućnost isplatiti zaposleniku u bilo kojem iznosu od 0,01kn-5.000,00kn. Za isplatu nije potrebna nikakva dokumentacija. Za 2019 godinu Poslodavac može do 31.12.2019 isplatiti puni maksimalni iznos od 5.000,00kn. Napominjemo da ukoliko se poslodavac odluči za isplatu BILO KOJEG iznosa pod točkom 4. NEMA pravo koristiti neoporezive naknade pod točkom 5. Ove dvije točke u potpunosti isključuju jedna drugu.

 

5.   Troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem

 

 • računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti podmireni bezgotovinskim putem

 • troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca

 • trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana

 • može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama

 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu

 

Navedeni iznos znači da Poslodavac ima mogućnost za svoje radnike organizirati topli obrok na način da se isti dostavlja u prostorije Poslodavca, da zaposlenici topli obrok konzumiraju u ugostiteljskom objektu s kojim Poslodavac ima ugovorenu takvu uslugu ili da Poslodavac topli obrok osigura na način da ga kupi u prehrambenoj trgovini. Neovisno koju opciju Poslodavac izabere, mora ispunjavati oba uvjeta: da trošak podmiruje dobavljaču putem transakcijskog računa i da računi glase na Poslodavca. Poslodavac uz račune za troškove prehrane mora dostaviti popis zaposlenika sa točno označenim iznosom koliki dio računa se odnosi na kojeg zaposlenika. Ova opcija NE ODNOSI se na poslovne večere i ručkove koji se i dalje tretiraju kao reprezentacija. Za 2019 godinu Poslodavac može do 31.12.2019 iskoristiti puni maksimalni iznos od 12.000,00kn po zaposleniku.

 

6.   Novim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019.g. iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznositi će 100,00 kn.

 • to znači da će poslodavci svojim radnicima za dane službenog puta od 1. rujna 2019.g. neoporezivo moći isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn